‘k Heb geen goed woord over voor de huidige dictatuur die zich onder het mom van een partijenstelsel voor doet als zijnde een “democratie”.

Daarbij een systeem hanterend waarbij de Nederlandse “welvaart” steeds meer wordt overgeheveld naar de 1% rijken die Nederland telt, terwijl steeds meer modale burgers financieel worden uitgekleed en rijp gemaakt voor uitbuiting door het bedrijfsleven.

Aangezien de VVD altijd al een dominante positie heeft bekleedt in de Nederlandse politiek, wordt het tijd dat ik u voorstel aan “uw politieke leiders” en de “normen en waarden” die zij als maatstaf hanteren en aan de rest van de bevolking (dus ook aan U) wil opdringen.

In dit politieke poppentheater, spelen zij de marionetten van het kapitalisme.

Zij zijn diegenen die de regels- en wetten opstellen waarnaar de rest van de bevolking heeft te leven.

Niettemin menen zij zelf echter boven die regels en wetten te staan.

Bij deze stel ik U voor aan een aantal van deze “parasieten” die hun ziel aan de duivel (multinationals) hebben verkocht.

Een bende criminelen, die het zelf niet zo nauw nemen met de termen belangenverstrengeling, corruptie. fraude, machtsmisbruik, vervalsing in geschrifte en zelfverrijking om er maar een paar te noemen!

Misschien wordt het U dan duidelijk waarom het beter is om het huidige politieke kankergezwel te vervangen door een model waarin mensen uit alle lagen en beroepen van de bevolking plaats kunnen nemen, opdat dit de efficiëntste manier is om direct in te kunnen springen bij eventuele problemen in de desbetreffende sector(en).

Het “Democratisch Forum”. maar daarover later meer.

VVD liberale beginselen:

Bij de VVD gaat het om de waarden vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van mensen.

De VVD is opgericht in 1948 en werkt en denkt vanuit het liberalisme.
Op basis van het Liberaal Manifest en de Beginselverklaring brengen onze politici het liberalisme in praktijk.
Periodiek stellen we verkiezingsprogramma’s op, op landelijk, lokaal en Europees niveau.

Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen.
Om deze waarden gaat het bij de VVD. Ze zijn vastgesteld en uitgewerkt in de Beginselverklaring.

Vrijheid:
Vrijheid van de mens is onmisbaar voor ontplooiing.
We bedoelen dan vrijheid op geestelijk, staatkundig en materieel gebied.
Deze vrijheid komt ieder mens toe, zonder enige discriminatie.
De vrijheid moet zo groot mogelijk zijn.
Er zijn wel grenzen aan persoonlijke vrijheid.
De vrijheid van de een mag de vrijheid van de ander niet belemmeren.
En we moeten oog hebben voor de belangen van toekomstige generaties.

Verantwoordelijkheid:
Vrijheid beleef je alleen wanneer je ook besef hebt van verantwoordelijkheid, vinden liberalen.
Een mens moet de gevolgen van zijn daden zelf dragen.
Kan een mens zichzelf niet redden, dan moeten we helpen.
Maar daardoor mag besef voor verantwoordelijkheid niet verdwijnen.
Individuele verantwoordelijkheid vinden we ook een onderdeel van menswaardigheid.

Verdraagzaamheid:
Verdraagzaamheid is onlosmakelijk verbonden met vrijheid.
De ware vrije mens laat ook anderen vrij.
Worden grenzen van het maatschappelijk toelaatbare overschreden?
Dan moet de overheid ingrijpen.
Ook is verdraagzaamheid tussen verschillende groepen noodzakelijk.
De VVD verwerpt de klassenstrijd en de terreur van minderheden of meerderheden.
We moeten in gemeenschapsverband kunnen leven.
Daardoor leven we met een bepaalde gebondenheid.
Deze is echter geen beperking.
Het is juist een voorwaarde om de vrijheid van iedereen te verzekeren.
De overheid bepaalt de mate en vorm van deze gebondenheid.
Daarbij moet de overheid zo groot mogelijke geestelijke, staatkundige en maatschappelijke vrijheid waarborgen voor iedereen.

Sociale rechtvaardigheid:
Sociale rechtvaardigheid moet bevorderd worden.
Daarmee schept de overheid gelijke kansen voor iedereen.
Eventueel verleent de overheid bijstand.
Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden.
Maar gelijke ontwikkelings- en ontplooiingkansen zijn een liberaal verlangen.
De VVD wil ongelijkheid zoveel mogelijk opheffen.
Het waren de liberalen die begonnen met de bouw van sociale wetgeving.

Gelijkwaardigheid:
Mensen zijn niet gelijk.
Wel gelijkwaardig.
Iedereen heeft recht op ontplooiing.
Iedereen heeft recht op vrijheid in geestelijk, staatkundig en materieel opzicht.
Deze rechten zijn ongeacht geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie.
Discriminatie is uit den boze.

Zoals U kunt zien een partij met mooie woorden, jammer genoeg blijft het daarbij.
De acties van de VVD bewerkstelligen namelijk het tegenovergestelde van waar zij claimen voor te staan!

Vrijheid: Onder vrijheid versta ik net zo goed het recht op privacy, en die vrijheid wordt dagelijks geschonden door de camerasystemen en drones die de afgelopen jaren door “de overheid” zijn geplaatst.
De overheid gaat zelfs zover dat zij de persoonlijke levenssfeer binnendringt door o.a. e-mails en telefoongesprekken op te laten slaan.

Verantwoordelijkheid: De overheid breekt al decennia lang de sociale voorzieningen af, en blijft de belastingdruk maar opdrijven zodat langzaam maar zeker steeds meer mensen de schulden-economie wordt ingezogen die “de overheid” overigens zelf heeft gecreëerd.

Steeds meer mensen zitten in de financiële problemen veroorzaakt door regel- en wetgeving van “de overheid”.
Niet alleen vanwege de liberale waanzin om overheidsbedrijven en diensten te privatiseren, die resulteerden in massaontslagen tijdens de talrijke reorganisaties die daarop volgden om de bedrijven “efficiënter” / winstgevender te maken.

Of de ontslag versoepeling die eveneens heeft bijgedragen aan de massaontslagen.
Of de regel- en wetgeving die het de banken mogelijk maakte roekeloos te handelen.
“De overheid” neemt haar verantwoordelijkheid niet!

Verdraagzaamheid: De Multiculti “samenleving” van vandaag de dag is niet meer dan een verplichte assimilatie van culturen die normaal met elkaar botsen.

Niet alleen zorgen de verschillen tussen de religieuze- en politiek gezinden voor de nodige spanningen, maar ook laat de acceptatie van elkaars gewoonten en eigenaardigheden vaak te wensen over.

Waar “de overheid” een samenleving ziet met culturen die in harmonie met elkaar leven, zie ik een maatschappij waar binnen een hoofdcultuur diverse subculturen onafhankelijk langs elkaar leven.

Om maar te zwijgen van de wijze waarop “de overheid” en het bedrijfsleven de burgerbevolking tegen elkaar ophitst als concurrerende werkzoekenden in een totaal verziekte arbeidsmarkt.

Sociale rechtvaardigheid: Een bullshit verhaal over gelijke kansen voor iedereen.
De arbeidsmarkt is overspoeld met goedkope uitgebuite Poolse arbeidskrachten en er wordt flink gefraudeerd met subsidies door uitzendorganisaties en bedrijven.

Het artikel verteld over dubieuze arbeidsbemiddelaars, criminalisering in de diverse bedrijfstakken waar arbeidsmigranten  te werk zijn gesteld, onderbetaling werknemers, niet betaalde premies, maffia praktijken etc.

Daar kun je als brave Nederlandse burger en werknemer niet tegenop, zegt niettemin genoeg over de chaos die zowel de Nederlandse als de Europese “overheid” heeft aangericht!

Daar komen straks ook nog eens Bulgaren en Roemen bij, de salarissen in die landen liggen zelfs lager dan in Polen.
Bij gelijke kansen op ontplooiing, denk je meteen aan scholing, terwijl de kosten steeds verder oplopen, hobbelt de kwaliteit achteruit vanwege de grotere klassen waar minder tijd is voor individuele aandacht.

In plaats van ongelijkheid op te heffen zoals de VVD claimt, veroorzaakt zij juist een grotere kloof tussen arm en rijk.

De VVD claimt verder dat de liberalen de sociale wetgeving hebben begonnen, doch geeft ze dat het recht deze weer in record tempo af te breken?

Gelijkwaardigheid: De VVD claimt: “Discriminatie is uit den boze”, niettemin zijn nog steeds christelijke politieke partijen die discrimineren op geslacht en zouden dus ontbonden moeten worden.
Verder worden de Nederlanders als volk zelf gediscrimineerd bij het zoeken naar werk, doordat bedrijven buitenlandse arbeidsmigranten voortrekken.

Het lijkt erop dat het VVD beginsel niet meer is dan één grote leugen…
Vandaar dat het me niet verbaasd dat er zoveel “parasieten” in de VVD zitten…
De volgende lijst is overigens slechts het topje van de ijsberg!

VVD’ers in de fout!

VVD’er Ricardo Offermans (Oud-burgemeester Meerssen) – Door het OM vervolgd vanwege ambtelijke corruptie.
VVD’er Jos van Rey zou hierbij aan Ricardo Offermans vertrouwelijke informatie hebben toegespeeld over met name de benoemingsprocedures.
>>> http://nos.nl/artikel/537508-om-ambtelijke-corruptie-offermanns.html
Overigens zou Jos van Rey ook een billboard hebben gefinancierd met daarop de beeltenis van VVD’er Frans Weekers (Staatssecretaris van Financiën).
>>> http://www.nrc.nl/verkiezingen/2012/09/11/frans-weekers-heeft-de-hoogste-reclamezuil-maar-weet-niet-wie-dat-betaalt/
>>> http://www.nrc.nl/nieuws/2012/11/23/staatssecretaris-weekers-wist-wel-van-steun-van-rey-erkent-fouten/

De video: “Aardige lijst van prominente VVD’ers die in opspraak zijn geraakt!” spreekt boekdelen!
VVD’er Ton Hooijmaijers zou o.a. in 2007 voor 7.000 euro aan steekpenningen hebben aangenomen van Fortis Nederland!
>>> http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/10/fortis-kocht-vvder-hooijmaijers-om-voor-7000-euro
De ondergang van de DSB bank zou te wijten zijn aan VVD’ers Gerrit Zalm, VVD’er Robin Linschoten en VVD’er Frank de Grave.
>>>> http://www.vn.nl/Archief/Economie/Artikel-Economie/Gerrit-kan-niet-zeggen-ik-wist-van-niks.htm
VVD’er Gerrit Zalm, U kent hem waarschijnlijk nog van zijn functie als minister van financiën.
Diegene die Nederland met de Euro heeft opgezadeld en dat met een veel te lage wisselkoers, en wel met (5-10%).
>>> https://forum.www.trosradar.nl/viewtopic.php?f=25&t=29725
>>> http://www.wisselverlies.nl/nieuws/05_in%20het%20nieuws.pdf
Een ordinaire leugenaar die eerst ontkende, daarna claimde dat hij dit had gedaan om de economie te stimuleren, iets wat overigens niet aangetoond kan worden.
De waardevermindering van de euro sinds de invoering spreekt overigens boekdelen, die dendert eveneens met een factor 2,20371 vrolijk verder.
Gerrit Zalm is overigens ook diegene die een financieel systeem opzette zodat het OM die mensen aan kon pakken die de belasting hebben weten te omzeilen, en deze kennis later als topman bij ABN-AMRO hebben misbruikt om zijn vermogende klanten bij ABN-AMRO te adviseren over belasting ontwijkingsmogelijkheden.
>>> https://worldthechanges.wordpress.com/tag/belastingontwijking/
Zegt meteen iets over zijn integriteit, of liever het ontbreken daarvan!

VVD’er Wilma Ververs (burgemeester Schiedam) veroordeelt voor machtsmisbruik vanwege het buitensluiten van aannemersbedrijf Van den Tempel van gemeentelijke opdrachten, vanwege een persoonlijk conflict.
Verder hield zij er een eigenaardig hoog declaratiegedrag op na, zoals u in de 2e link kunt zien.
>>> http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/2878252/2011/08/31/Hier-is-nieuw-leiderschap-nodig.dhtml
>>> http://www.schiedamstad.nl/yabbse/index.php?topic=12617.0

2011 VVD’er Frank van Dalen (gemeenteraadslid) beschuldigd van het illegaal runnen van een hotel in 2009.
Directeur van vastgoedmaatschapij Appartementen Bouw Rapenburg die het complex in 2008 aankocht.
>>> http://www.at5.nl/artikelen/71857/vvd-er-frank-van-dalen-treedt-af
>>> http://www.at5.nl/artikelen/71724/frank-van-dalen-betrapt-op-leugens

2012 VVD’er René Waas (raadslid gemeente Heumen) veroordeelt vanwege het vervalsen van asbestrapporten en krijgt een taakstraf van 120 uur en een boete van 10.000 euro opgelegd
>>> http://www.gelderlander.nl/regio/rijk-van-nijmegen/veroordeling-raadslid-vvd-geen-gevolgen-1.3460015

2012 VVD’er Christiaan Baljé (wethouder) beschuldigd van corruptie in 2004 inzake subsidie aan Italiaans restaurant voor aanschaf gondels in ruil voor campagnegelden!
>>> http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3449222/2013/05/29/Delft-geeft-ex-raadslid-4-ton-compensatie.dhtml
BEWIJS VIDEO >>> http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2011/12/22/kleine-vvd-gangsters/

2013 VVD’er Loek Hermans:(fractievoorzitter 1e kamer en voormalig voorzitter Raad van Toezicht) beschuldigd van wanbeleid inzake het faillissement van thuiszorgconcern Meavita in 2009
Eerder lag Loek Hermans al onder vuur vanwege zijn rol als voorzitter van de Rad van Toezicht inzake het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers).
En dan hebben we het nog niet gehad over zijn talloze bijbaantjes.
>>> http://www.eenvandaag.nl/binnenland/45041/loek_hermans_onder_vuur_door_meavita_
>>> http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2011/9/Kamer-wil-onderzoek-naar-rol-Loek-Hermans-bij-COA-ELSEVIER317881W/
Hier lezen we verder dat de VVD’er Nurten Albayrak een waar schrikbewind voerde bij het COA, gemeenschapsgeld verspilde en verkeerde gegevens verstrekte over haar werkelijke inkomen.
Een salaris dat vanaf 2004 met 190% zou zijn gestegen van 100.000 naar 273.526 in 2009.
Ofwel een klassiek voorbeeld van VVD zelfverrijking!

2013 VVD’er Berthold Ziengs:
Oud provinciaal statenlid uit Assen – Belastingfraude en witwaspraktijken.
Eigenaar van zonnepanelenbedrijf Tecumseh.
Onderzoek van het FIOD wees uit dat hij tussen 2006-2011 facturen zou hebben vervalst en zodoende de belastingdienst voor ruim 660.000 euro hebben opgelicht.
>>> http://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/bijna-2-jaar-cel-voor-frauderend-ex-statenlid.9109959.lynkx

Hoewel deze pagina aan duidelijkheid niets te wensen overlaat wat betreft de integriteit van VVD’ers, neemt dit overigens niet weg dat ik ervan ben overtuigd dat we dit soort fenomenen ook bij andere politieke partijen zullen kunnen waarnemen, zoals bij de PvdA met Eveline Herfkens!

StevenBrown heeft zo zijn eigen pagina met foto’s van politieke prominenten / gangsters opgesteld.

>>> https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2012/12/01/elite-gangsters-billboard-van-volksnieuws-uit-amsterdam-noir/

( Klik op de foto, lees, huiver en houdt dit voor ogen wanneer U de volgende keer een stem uitbrengt! )

VVD-Burgemeester Karel Van Soest van Boxmeer ontkent aannemen van dure geschenken en (kinder)sex.

VVD-Loco-Burgemeester-Gangster Carel van G.’ van Wijk bij Duurstede was spil in Volkse-wietplantage.

Pedo netwerk: “70 werknemers eruit bij de AVRO&TROS en Maffioso Peter R. de Vries er in.”, met namen als Ed Nijpels, Peter Lubbers en Peter Kuipers.

>>> https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/04/17/70-werknemers-eruit-bij-de-avrotros-en-maffioso-peter-r-de-vries-er-in/

’t Heeft er alle schijn van dat Nederland gerund wordt door de maffia.

Hoe verdient de maffia zijn geld?

O.a. met drugshandel…

Nederland leent zich ook hier uitstekend voor met het ondoorzichtige “gedoogbeleid”!

Advertenties

Eén reactie to “VVD’ers in de fout!”

 1. worldthechanges Says:

  Aanvulling met namen van VVD’ers op de volgende website:
  >>> http://hermanvogel.nl/vvder-in-opspraak/

  Of het nou gaat om…
  BELANGENVERSTRENGELING
  FRAUDE
  MACHTSMISBRUIK
  WANBELEID
  ZELFVERRIJKING
  etc. …

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s